Публічний Договір
про надання спортивно-оздоровчих послуг

м. Львів « ____» ________________2021 р.

ТОВ «Сквош Центр» та/або ФОП Бессарабов та/або ГО ЛОФС (далі за текстом – «Виконавець»), з однієї сторони, цим Договором, пропонує фізичним особам (надалі «Клієнт»), які окремо також можуть називатись «Сторона» чи разом «Сторони», отримати спортивно-оздоровчі послуги передбачені цим публічним договором (далі за текстом – «Договір»)
Даний Договір є публічним відповідно до ст. 633, 641 Цивільного Кодексу України та його умови є однакові для всіх Клієнтів, прийняття умов якого вважаються акцептом цієї оферти Клієнтом, для чого Виконавець публікує цей Договір на веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: http://squashcenter.com.ua про наступне:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Виконавець – ФОП Бессарабов, «ТОВ Сквош Центр», ГО ЛОФС
Клієнт – правоздатна та дієздатна фізична особа, яка акцептувала Договір, ознайомлена з Правилами Клубу, зобов’язується їх дотримуватись та дала згоду на обробку її персональних даних.
Заклад – Клуб SquashFit Center у якому Виконавцем надаються Послуги.
Публічна пропозиція – розміщений на інформаційних стендах у спортивному клубі або на веб-сайті http://squashcenter.com.ua текст цього Договору.
Послуга – будь-яка спортивно-оздоровча послуга передбачена цим Договором, Правилами клубу, на час передбачений Клубною Картою або абонементом.
Правила клубу – Правила відвідування клубу SquashFit Center, яких зобов’язуються дотримуватися Сторони, оформлені Додатком №1 до Договору, який додатково може бути опублікований на веб-сторінці в мережі Інтернет за адресою: http://squashcenter.com.ua
Прайс-Лист – документ, який містить у собі перелік та вартість відповідних послуг, предметів, а також розмір фінансових (штрафних) санкцій, які діють у Клубі та можуть бути застосовані за порушення умов цього Договору.
Електронний Кабінет – особистий профіль Клієнта в ЦРМ системі Клубу (електронна інформаційна база Клубу), який містить персональні дані Клієнта та інформацію про замовлені та надані йому послуги, а також інформацію про їх оплату.
Картка Клієнта – особиста карта (віртуальна та/або фізична) з особистим номерним ідентифікатором Клієнта при пред’явлені якої Клієнт має право отримувати Послугами за цим Договором. Веб-Сайт – веб-сторінка Клубу розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://squashcenter.com.ua.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за завданням другої сторони – Клієнта надати Клієнту спортивно-оздоровчі послуги (далі за текстом – «Послуги») у спортивному клубі «SquashFit Center» за адресою: м. Львів, вул. Щирецька, 36 (далі за текстом – «Заклад»), а Клієнт зобов’язується оплатити Виконавцю вартість зазначених послуг та дотримуватися усіх умов цього Договору та Додатків до нього, які є невід’ємними частинами Договору.

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Даний договір є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
2.2. Публікація Виконавцем тексту Публічної пропозиції та розміщення тексту публічної пропозиції на інформаційних стендах у приміщенні Клубу SquashFit Center або на веб-сайті – http://squashcenter.com.ua є пропозицією Виконавця до необмеженої кількості правоздатних та дієздатних фізичних осіб укласти Договір на умовах, викладених у Публічній пропозиції.
2.3. Договір вважається укладеним з моменту згоди сторін. Згода Клієнта з усіма умовами Договору (акцепт Договору), в тому числі і з умовами оплати, надання та отримання послуг підтверджується у разі, якщо:
2.3.1. Клієнт авторизувався та обрав опцію «Згоден з умовами Публічного договору» у чат-боті ТОВ «SquashFit Center» в месенджері Viber за посиланням ________________.
2.3.2. Клієнт фактично отримує Послугу. В такому випадку Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати факт отримання послуги як згоду з усіма умовами даного Договору з відповідного моменту часу.
2.3.3. Клієнт здійснив оплату за Послуги відповідно до Прайс-листа. В такому випадку Клієнт розуміє і погоджується з тим, що Виконавець буде розцінювати факт оплати послуги як згоду з усіма умовами даного Договору з відповідного моменту часу.
2.3.4. Фізична особа, яка прийняла пропозицію Виконавця укласти Договір, підтверджує, що вона до укладення цього Договору ознайомилась з умовами Публічної пропозиції, Правилами клубу, Прайс-Листом і свідомо без жодного примусу уклала цей Договір.
2.3.5. Укладаючи цей Договір Клієнт надає свою згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та на умовах визначених у Згоді на обробку персональних даних, яка розміщена на Веб-сайті.
3. ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ
3.1. Після акцепту цього Договору, з метою ідентифікації Клієнта, створюється його особистий електронний кабінет (далі – Електронний Кабінет) у ЦРМ системі Клубу.
3.2. Реєстрація у ЦРМ системі Клубу надає Клієнту право придбати Картку або абонемент на відвідування Клубу. Факт реєстрації не дає Клієнту право отримати Послуги за цим Договором до проведення оплати згідно з Прайс-Листом.
3.3. Картка або абонемент на відвідування дає клієнту право на придбання товарів та послуг згідно з Правилами.
3.4. У Кабінеті зберігається інформація щодо персональних даних Клієнта, номеру його віртуальної або фізичної картки, інформація про кількість отриманих та придбаних Клієнтом товарів та Послуг, інформацію про їх оплату та стан віртуального клубного рахунку (гривневого та/або бонусного).
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ
4.1. Клієнт зобов’язується дотримуватись та виконувати Правила Клубу SquashFit Center, наведені у Додатку № 1 до цього Договору, які містять всі суттєві умови надання Послуг та купівлі товарів.
4.2. Порядок та початок надання Послуг визначаються Правилами, які затверджуються Виконавцем. Акцепт Клієнтом цього Договору в порядку визначеному п.п.2.3, зокрема, але не виключно, означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність визначену цим Договором, Правилами, так інші види юридичної відповідальності (цивільну, адміністративну, кримінальну) визначену чинним законодавством України.
4.3. Клієнт зобов’язаний ознайомитися і дотримуватися Правил, які розміщуються на Веб-Сайті та на інформаційних стендах у спортивному клубі.
4.4. Клієнт може відвідувати Заклад згідно розкладу його роботи, що встановлюється Правилами.
4.5. Якщо Клієнт не споживає Послуги та не використовує свою Картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та/або внаслідок будь-яких інших причин, кількість оплачених годин надання Послуг за Карткою не змінюється та не переноситься і, відповідно, грошові кошти, сплачені Клієнтом за цим Договором, поверненню не підлягають, якщо інше не передбачено цим Договором.
4.5.1. Відвідуванням Клієнтом Закладу вважається його перебування на території Закладу та/або ідентифікація його як Клієнта Закладу на рецепції Клубу, у тому числі, але не виключно, отримання Клієнтом ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання, який видається Клієнту.
4.6. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Закладу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Клієнту або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-Сайті, та на офіційних сторінках Клубу у соціальних мережах, у офіційному чат-боті, або засобами телефонного зв’язку чи смс-повідомленнями. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.
4.7. Клієнт має право:
4.7.1. вимагати належного ставлення та поваги до себе від Виконавця під час надання послуг за цим Договором;
4.7.2. замовляти Послуги та користуватися іншими правами відповідно до Правил (додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);
4.7.3. отримувати письмові роз’яснення щодо умов цього Договору і Правил та тлумачення їх змісту;
4.7.4. вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за Договором;
4.7.5. отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Закладу, яка не є конфіденційною;
4.7.6. відвідувати Заклад і отримувати послуги за цим Договором у межах робочого часу Клубу згідно з графіком, зазначеним у Правилах;
4.7.7. на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
4.7.8. під час отримання Послуг користуватися допомогою кваліфікованих фахівців, які залучені Виконавцем до надання Послуг;
4.7.9. отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;
4.8. Клієнт зобов’язується:
4.8.1. завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Послуг, обраних Клієнтом;
4.8.2. охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна, яке знаходиться у Закладі;
4.8.3. самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
4.8.4. відшкодовувати заподіяну шкоду, у тому числі майнову, у розмірах, визначених у Прайс-Листі;
4.8.5. дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.
4.9. Виконавець має право:
4.9.1. на оплату вартості Послуг відповідно до умов Договору;
4.9.2. вимагати від Клієнта дотримання усіх умов Договору та Правил Клубу;
4.9.3. зробити зауваження Клієнту у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти Акт про порушення Клієнтом Договору або Акт про факт нанесення шкоди майну (надалі за текстом разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менш, ніж 1 (однієї) уповноваженої особи Виконавця та 2 (двох) незацікавлених осіб. У разі, якщо Клієнт відмовився від підписання Актів, Акти вважаються дійсними, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої даним пунктом та фіксування такої відмови підписами членів комісії. З моменту набрання чинності Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Клієнт несе відповідальність, в тому числі, але не виключно, матеріальну, передбачену даним Договором, Правилами та чинним законодавством України. У разі, якщо порушення сталось 2 (два) і більше рази Виконавець має право вимагати в Клієнта залишити приміщення Закладу. При систематичному (3 (три) і більше рази) порушенні Правил Клієнтом Виконавець має право позбавити Клієнта права відвідувати Заклад без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі електронна Картка Клієнта блокується, а працівники Виконавця складають та підписують відповідний Акт;
4.9.4. не допускати Клієнта до приміщень Закладу, якщо зовнішній вигляд Клієнта та його поведінка дає працівнику Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Клієнта, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для працівників Виконавця;
4.9.5. відмовити Клієнту у наданні Послуг у випадку відмови Клієнта дотримуватись умов цього Договору і Правил, їх порушення. У такому разі Виконавець повідомляє Клієнта про припинення надання Послуг, та у разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів, сплачених відповідно до умов цього Договору, за вирахуванням вартості отриманих Клієнтом Послуг;
4.9.6. вимагати від Клієнта відшкодування заподіяних ним збитків та завданої шкоди, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Клієнта;
4.9.7. за існування форс-мажорних обставин, що унеможливлюють надання послуг за цим Договором, припиняти надання таких Послуг або переносити надання Послуг у інший спортивний заклад на період дії таких обставин, якщо буде така можливість, або на час дії таких обставин зупинити дію Картки Клієнта до дати припинення існування таких обставин. У такому випадку, після припинення дії форс-мажорних обставин, строк дії Картки та/або абонемента Клієнта подовжується на строк існування обставин непереборної сили;
4.9.8. інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
4.10. Виконавець зобов’язується:
4.10.1. на підтвердження права Клієнта відвідувати Заклад оформити та надати Клієнтові Картку встановленого зразка та/або абонемент;
4.10.2. надавати Клієнту сплачені ним Послуги;
4.10.3. забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил;
4.10.4. підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Клієнтом;
4.10.5. на вимогу Клієнта надати Акт наданих послуг.
4.11. У разі, якщо Клієнт не звернувся до Виконавця з проханням надати Акт наданих Послуг до 10 (десятого) числа місяця, наступного за місяцем надання Послуг, Послуги вважаються наданими в повному обсязі.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми уповноваженими представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом 1 (одного) календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України. За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.
5.2. Клієнт несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю та третім особам шляхом псування їх обладнання та іншого майна.
5.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Клієнт має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров’я. У випадку приховування Клієнтом від Виконавця інформації щодо стану свого здоров’я, що може призвести до отримання будь-якого роду шкоди як самим Клієнтом, так і іншими Клієнтами Закладу, відповідальність перед Виконавцем та іншими Клієнтами за такі дії несе Клієнт, що приховав інформацію, самостійно у повному обсязі.
5.4. Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Заклад, що призвели до негативних наслідків.
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Вартість Послуг за цим Договором є за цінами, встановленими затвердженим Прайс-листом.
6.2. Клієнт сплачує вартість Послуг за цим Договором у національній валюті України у день укладення Договору або у термін, зазначений у рахунку на сплату.
6.3. Загальна вартість Послуг за даним Договором складає суми грошових коштів, сплачених клієнтом за весь період дії Договору.
6.4. Підтвердженням оплати Послуг та Товарів є платіжний документ (квитанція, інше).
6.5. Кошти, сплачені Клієнтом у відповідності до цього Договору за надані Послуги, в тому числі в порядку передоплати поверненню не підлягають.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ, ЩО ІСНУЮТЬ ПОЗА ВОЛЕЮ СТОРІН)
7.1. Сторони не несуть жодної відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини, що існують поза волею Сторін. Сторони домовилися, що до обставин, що існують поза волею Сторін, окрім іншого, вони відносять: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, протиправні дії третіх осіб, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Заклад; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та/або які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та/або які, на думку Виконавця, завдають Клієнтові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Заклад (або має бути розташований Заклад), у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Закладу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Заклад і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: неотримання акту введення в експлуатацію будівлі, де має бути розташований Заклад; неотримання чи невчасне отримання дозволу на роботу Закладу, якщо це сталося не з вини Виконавця; вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та/або припинення яких не залежить від волі Сторін. На період існування обставин, що існують поза волею Сторін, Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця. Підтвердженням дії обставин, що існують поза волею Сторін у Виконавця може бути будь-який документ, оформлений належним чином у встановленому законом порядку.
7.2. Сторони усвідомлюють, що такі обставини унеможливлюють процес надання Послуг та не є підставою для розірвання Договору.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до закінчення терміну визначеного у відповідній Клубній Карті та/або абонементі.
8.2. Договір вважається пролонгованим у разі придбання Клієнтом нової Клубної Карти та/або абонементу.
8.3. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені Виконавцем. У цьому випадку нова редакція Договору публікується на Веб-Сайті. Про суттєві зміни договору щодо його істотних умов Клієнт повідомляється у офіційному чат-боті, або засобами телефонного зв’язку чи смс-повідомленнями.
9. ІНШІ УМОВИ
9.1. Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: а) Клієнт свідомо погоджується на всі умови Договору; б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує; в) стан здоров’я Клієнта дозволяє йому отримувати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо занять спортом та фізичних навантажень; г) Клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України;
9.2. Акцептуючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».
9.3. Акцептуючи цей Договір, Клієнт надає свою згоду на проведення фото- та відеозйомок під час надання Виконавцем Послуг в рекламних цілях, що не суперечать чинному законодавству України.
9.4. Укладаючи даний Договір, Клієнт дає свою згоду на періодичне отримання інформації, зокрема, але не виключно, щодо діяльності та акцій, які проводяться Виконавцем, шляхом отримання повідомлень засобами зв’язку або іншим чином, дозволеним або не забороненим чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
КЛІЄНТ: ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Сквош Центер»

Місцезнаходження:

79053, Львівська обл., місто Львів, вулиця Володимира Великого, 95/59
Реквізити :
ЄДРПОУ 41235012, ІПН 412350113031, 79053
м. Львів вул. Щирецька 36.
р\р 26000053727692 Банк Західне ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк” МФО 325321.

Директор

Підпис ________________________ М.П.
ПІБ ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Адреса проживання:______________________________________________________

________________________________________________________________________

Дата народження: _________________________________________________________

Ідентифікаційний номер ___________________________________________________

Паспорт: серія _______ № __________________, виданий _______________________

________________________________________________________________________

Телефон: ________________________________________________________________

Електронна адреса: _______________________________________________________

Підпис ________________________

Додаток № 1
до Договору № ___________
про надання спортивно-оздоровчих послуг від «___» ________ 201__ року

м. Львів
ПРАВИЛА КЛУБУ «SquashFit Center»
Затверджені наказом Директора
ТОВ «Сквош Центeр»
№ 1 від «01» лютого 2016 року

Дані Правила розроблені для закріплення прав та гарантій Клієнтів, які виявили бажання отримувати Послуги в спортивному закладі «SquashFit Center», для організації та урегулювання порядку отримання послуг в Клубі, з метою уникнення непорозумінь між клієнтами та адміністрацією Клубу «SquashFit Centr», а також для підтримання якісного обслуговування та підвищеного рівня сервісу.
1. Загальні Правила відвідування SquashFit Center під час отримання Послуг
1.1. Виконавець надає Послуги у Закладі за таким графіком:
з 08:00 до 23:00 щоденно,
з 23:00 до 08:00 – лише за попередньою домовленістю з Клієнтом.
1.2. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Закладу та розклад занять, про що Клієнт повідомляється шляхом розміщення відповідної інформації на Веб-Сайті Клубу, офіційних сторінках в соціальних мережах, або будь-яким іншим шляхом.
Загальні правила
1.2.1. Клієнту, який бажає отримати Послуги, необхідно надати дані для подальшого створення персонального електронного кабінету у відповідності до умов Договору та цих Правил. Право придбати Послуги та Товари виникає у Клієнта лише за умови активації Електронного Кабінету, шляхом придбання Картки Клієнта та/або абонементу на відповідний термін. Виконавець надає Послуги у відповідності до заздалегідь оплаченого та заброньованого Клієнтом часу у порядку, передбаченому цими Правилами.
1.2.2. Кожного разу, коли Клієнт відвідує Заклад для отримання Послуг, він проходить ідентифікацію його особи. Представники Виконавця мають право вимагати від Клієнта пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Кабінеті, представник Виконавця має право не надавати Клієнту послуг до з’ясування усіх обставин.
1.2.3. При ідентифікації Клієнта, йому за вимогою може надатись ключ з нумерованим брелоком від шафки для переодягання.
1.2.4. У разі персонального тренування з фахівцем Закладу (далі за текстом – «Інструктор»), необхідно оплатити персональне тренування на рецепції або, у разі придбання Клієнтом кліпів, попередньо наголосити про списання за тренування з особистої картки.
1.2.5. Клієнту дозволяється знаходитись виключно у: приміщеннях залах та прилеглих до них територіях, де надаються замовленні та оплачені клієнтом Послуги, на території роздягалень, душових. Перебування Клієнта в інших зонах (приміщеннях) залах Закладу забороняється, якщо таке не передбачено Карткою та/або абонементом, в іншому випадку з клієнта може бути стягнуто додаткову плату згідно прейскуранту закладу.
1.2.6. Клієнт погоджується та зобов’язується дотримуватись вимоги Закладу заходити на територію сквош-кортів тільки у сухому та чистому змінному взутті, яке не бруднить та не пошкоджує покриття. У випадку порушення цієї вимоги, адміністрація Закладу має право відмовити Клієнту у наданні Послуг або стягнути штраф, передбачений у Прайс-Листі.
1.2.7. У Клубі рекомендується використовувати кросівки для тенісу або сквошу зі світлою підошвою «NON MARKING».
1.2.8. Після закінчення занять Клієнт зобов’язаний звільнити від особистих речей Клієнта шафку для переодягання до якої Клієнту було надано ключ з нумерованим брелоком.
1.2.9. Клієнт зобов’язаний залишити приміщення Закладу не пізніше встановленого часу закриття. Затримання Клієнта у Закладі понад 15 (п’ятнадцять) хвилин після його закриття розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Закладі поза встановлений час та додатково сплачується Клієнтом у відповідності до діючого Прайс-Листа.
1.2.10. У разі винесення за територію Закладу ключа з нумерованим брелоком від шафки для переодягання або номерка від гардеробу, їх втрати або пошкодження, а також пошкодження рушника та/або будь-якого іншого інвентарю, Клієнт повинен відшкодувати Виконавцю вартість втраченого або пошкодженого інвентарю у відповідності до діючого Прайс-Листа, у іншому випадку Електронний Кабінет Клієнта буде заблокований, про що буде повідомлено представником Виконавця.
1.2.11. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Закладу.
1.2.12. Перебуваючи на території Закладу, Клієнт повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Закладу, дотримуватися чистоти, порядку, правил гігієни, санітарії та пожежної безпеки.
1.3. Клієнту забороняється (окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Закладу Клієнту забороняється вчинення таких дій):
1.3.1. знаходитися на сквош-кортах без змінного взуття згідно з п.1.2.6 цих Правил;;
1.3.2. здійснювати відео- та фотозйомку без узгодження з представниками Виконавця;
1.3.3. перебувати з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Закладу, а також носити холодну, вогнепальну та будь-якого іншого виду зброю;
1.3.4. вживати спиртні напої (крім тих, які були придбані в приміщенні Закладу в спеціальних місцях), наркотичні засоби та (або) їх аналоги, а також палити;
1.3.5. несанкціоновано розповсюджувати чи здійснювати купівлю-продаж спиртних напоїв, наркотичних засобів та (або) їх аналогів, будь-яких медикаментів та (або) спортивного харчування та (або) біодобавок;
1.3.6. проносити на територію Закладу будь-яких тварин;
1.3.7. перебувати самому та/або особам, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;
1.3.8. проводити тренування інших відвідувачів Закладу;
1.3.9. вчиняти дії, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам;
1.3.10. непристойно поводитися;
1.3.11. проявляти расову, релігійну, національну та будь-яку іншу дискримінацію;
1.3.12. грубо поводитися з персоналом та іншими відвідувачами Закладу;
1.3.13. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи;
1.3.14. використовувати гучномовні пристрої, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Закладу.
1.4. Клієнту рекомендується:
1.4.1. вчасно (згідно заброньованого часу) починати гру в сквош, оскільки, незалежно від часу появи Клієнта на корті, час закінчення бронювання Послуг залишається незмінним;
1.4.2. сумлінно дотримуватися рекомендацій та вказівок Інструктора;
1.4.3. користуватися рушником з метою особистої гігієни;
1.4.4. не використовувати косметичні засоби з різкими та/або стійкими запахами.
1.5. Виконавець залишає за собою право закриття спортивних та інших зон, у тому числі тимчасового на час проведення заходів, з попередніми повідомленням про це.
2. Порядок бронювання послуг
2.1. Для бронювання послуг Клієнт може використати будь який з наданих можливих методів бронювання, а саме: 1)шляхом бронювання через Веб-Сайт Клубу. 2) шляхом мобільного додатку RESERVISE для бронювання, де самостійно обрати дату і час бронювання зон, залів, та послуг. 3) шляхом бронювання через чат-бот у месенджері за посиланням ____________ 4) через Електронний Кабінет Клієнта. Також Клієнт може звернутися безпосередньо до Клубу або за телефоном.
2.2. Для можливості замовлення і підтвердження оплати Послуги Клієнт може поповнити власний рахунок з подальшим списанням з нього коштів за оплату Послуг. Оплата, здійснена за бронювання годин споживання Послуги, поверненню не підлягає.
2.3. Клієнт має можливість, скасовувати та переносити час використання Послуг через програму бронювання RESERVISE, або по телефону чи при особистому відвідуванні Закладу не пізніше ніж за 24 до початку заброньованого часу.
2.4. Для контролю власних затрат Клієнт має можливість переглянути свої витрати через електронний Кабінет.
2.5. Після обрання і підтвердження оплати обраного Клієнтом часу споживання Послуг за Клієнтом закріплюється (бронюється) сквош-корт.
2.6. Клієнт має можливість бронювати час споживання Послуг разово. У такому випадку оплата здійснюється за кожну окрему годину споживання Послуг.
2.7. Кількість заброньованих та сплачених Клієнтом годин, повинна бути використана тільки протягом встановленого строку. Невикористана Клієнтом кількість годин споживання Послуг вважається використаною після спливу встановленого строку, та не переноситься на наступний строк.
2.8. У випадку використання Клієнтом всієї кількості оплачених годин раніше дати закінчення строку дії, Клієнту надається право продовжити години споживання Послуг, належним чином оформивши та сплативши вартість у відповідності до тарифів діючого Прайс-Листа.
2.9. У разі бажання Клієнта скасувати або перенести заброньовані ним години споживання Послуг, Клієнту необхідно не менш, ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку заброньованого ним часу зробити відповідні дії через програму бронювання, або на сайті Закладу, або повідомити про це представника рецепції Закладу шляхом особистого відвідування або по телефону. У такому випадку, при разовому бронюванні годин, оплата не проводиться, а при оптовому бронюванні години – заброньований та невикористаний час споживання Послуг повертається на лічильник Картки Клієнта.
2.10. У випадку, коли Клієнт виявив бажання скасувати або перенести заброньовані ним години отримання Послуг менш, ніж за 24 (двадцять чотири) години до початку заброньованого ним часу, заброньований час отримання Послуг вважається використаним та не підлягає поверненню.
2.11. У випадку, коли на момент резервування послуг до часу їх використання менше ніж 24 години, клієнт має можливість протягом однієї години відмінити або перенести час використання послуг.
2.12. Цим Додатком Заклад інформує, а Клієнт усвідомлює та безумовно погоджується з тим, що зали для отримання послуг, враховуючи їх обмежену кількість та певне обмеження у кількості клієнтів на певну годину у Закладі, можуть бути вже зарезервовані іншими Клієнтами Закладу саме у той час, який Клієнт має на меті зарезервувати. Внаслідок цього, ні адміністрація Закладу не несуть відповідальність за неможливість такого бронювання.
2.13. Для збереження резерву бажаного споживання Послуг на наступний календарний місяць, Клієнту необхідно підтвердити оплатою бронювання не менш, нiж на 8 (вiсiм) годин упродовж 1 (одного) мiсяця у період з 01 по 25 числа місяця, що передує місяцю, на який йде запис такого резерву, вибравши відповідну дію через програму бронювання RESERVISE , сайт, або повідомивши про це представника Клубу особисто або по телефону.
3. Послуга «Авансовий внесок»
3.1. Для можливості замовлення і підтвердження оплати Послуг Клієнт може скористатися послугою «Авансовий внесок», що дозволяє Клієнту внести попередню оплату. Сума, внесена на послугу «Авансовий внесок» повинна бути використана, як оплата вартості Послуг, тому поверненню не підлягає.
3.2. Грошові кошти, внесені як «Авансовий внесок» на користь певного Закладу, не можуть бути використані Клієнтом в іншому Закладі та/або перераховані до нього. Клієнт не може використати грошові кошти з «Авансового внеску» для оплати послуг інших відвідувачів Закладу, зокрема, але не виключно, для оплати послуг осіб, які перебувають у родинному зв’язку з Клієнтом та для придбання/продовження Картки.
4. Порядок отримання персонального тренування з Інструктором
4.1. У разі відсутності у Клієнта досвіду гри в сквош або інші заняття в спортивному закладі, та з метою швидшого навчання, одержання дійсного задоволення від занять та уникнення можливого травматизму, за додаткову оплату Закладом надається додаткова послуга персонального тренування під керівництвом та наглядом досвідченого Інструктора.
4.2. Запис на таку додаткову послугу персонального тренування здійснюється винятково на рецепції Закладу Клієнтом особисто або через уповноважену ним особу.
4.3. У разі бажання Клієнта скасувати або перенести персональне тренування в інший зручний для Клієнта час, Клієнту необхідно сповістити про це представника рецепції особисто або по телефону не менш, ніж за 3 (три) години до часу початку запланованого ним тренування. У разі несвоєчасного скасування та/або перенесення персонального тренування – така послуга вважається наданою та списаною з рахунку, без повернення оплати Клієнту.
5. Інші умови
5.1. Обов’язковою умовою для отримання Послуг та доступу до Закладу є наявність особистої фотографії Клієнта в інформаційній базі Клубу, яка надається Клієнтом або може бути зроблена працівниками Виконавця в момент укладання Договору. Відсутність такої особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості Клієнта споживати Послуги та доступу до Закладу.
5.2. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання з метою повідомлення Клієнта про всі зміни, які відбуваються в діяльності Закладу.
5.3. Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що, у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Клієнта надання Послуг, приміщення Закладу потребує періодичне проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово призупинене.
5.4. Клієнт усвідомлює, що надання Послуг здійснюється у Закладі, що розміщуються в будівлях, які не є власністю Виконавця, внаслідок чого, можливі непередбачувані дії власників будівель або дії третіх осіб, подолання, яких знаходиться поза контролем та волею Виконавця. Такі дії можуть впливати на діяльність Закладу, у тому числі можуть призвести до закриття Закладу або тимчасового припинення можливості Виконавця надавати Послуги.
5.6 Клієнт погоджується з тим, що користування Клієнтом парковкою/машиномісцями для автотранспорту, у разі та наявності вільних паркомісць/машиномісць, здійснюється на умовах, встановлених власником будівлі і прилеглої території (далі за текстом – «Власник») та є правовими відношеннями, які виникають між Власником та Клієнтом. Автотранспорт Клієнта та майно в ньому, а також, але не виключно, мотоцикли, квадроцикли, мопеди, скутери, велосипеди, коляски, самокати, санчата та будь-які інші транспортні засоби та майно залишене на парковці/машиномісці, не вважається переданим на зберігання Виконавцю. Ані Виконавець, ані Партнери Закладу не несуть жодної відповідальності за збереження зазначеного автотранспорту та майна.
5.7. Користування парковкою/машиномісцем для автотранспорту є безкоштовним, якщо інше не буде встановлено Власником та Виконавцем, про що Клієнт повідомляється шляхом розміщення інформації на Веб-Сайті та оголошення на інформаційних стендах Клубу.
5.10. Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що дані Правила підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку Виконавцем. У випадку внесення змін до даного додатку, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Клієнта шляхом розміщення нової редакції Правил, на Веб-Сайті та на інформаційних стендах Клубу. Індивідуальне повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до даного Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають в силу з моменту їх оприлюднення. Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.
5.11. Факт прийняття Клієнтом цих Правил Клієнтом означає, що Клієнт ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – нести відповідальність, визначену Договором, цими Правилами та чинним законодавством України.
5.12. У разі порушення цих Правил, адміністрація Клубу має право відмовити Клієнту в отримання послуг без повернення оплати.
5.13. Клієнт, який підписав ці Правила, погоджується нести відповідальність, матеріальну та/або нематеріальну, у тому числі у розмірах визначених у Прайс-Листі, за заподіяну шкоду, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Закладу.
5.14. Акцептуючи Договір, Клієнт усвідомлює, що жодна з причин пов’язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни строку дії Картки Клієнта, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково) сплачених Клієнтом за Договором.
5.15. Клієнт добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’я, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень). Клієнт запевняє Виконавця про те, що: а) він не має медичних протипоказань для занять спортом (принаймні, на дату підписання цих правил йому про це невідомо), та свідомо звільняє Виконавця чи його представників/працівників від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з ним на території Клубу; б) він не має жодних претензій до змісту цих правил і всі умови його повністю влаштовують. Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик.
5.16. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору.

ЗАМОВНИК/КЛІЄНТ: ВИКОНАВЕЦЬ:
ТОВ «Сквош Центр»
ПІБ /НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА/__________________________________________

________________________________________________________________________

Уповноважена особа: _____________________________________________________
(посада, ПІБ)

Підпис ________________________ М.П.
Реквізити:
ЄДРПОУ 41235012, ІПН 412350113031, 79053
м. Львів вул. Щирецька 36.
р\р 26000053727692 Банк Західне ГРУ ПАТ КБ “Приватбанк” МФО 325321.

Підпис ________________________ М.П.